ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก


ตำบลหนองบก อ.กิ่งเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลาง
 • หมู่ที่ 2 บ้านแต้ใหม่
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองบก
 • หมู่ที่ 4 บ้านดูน
 • หมู่ที่ 5 บ้านสระสมิง
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาขิ้น
 • หมู่ที่ 7 บ้านแต้เก่า
 • หมู่ที่ 8 บ้านคำไฮน้อย
 • หมู่ที่ 9 บ้านแต้น้อยนาแหลมทอง
 • หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งคำแต้
 • หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหนองผือ
 • หมู่ที่ 12 บ้านดอนสะแบง
 • หมู่ที่ 13 บ้านดูนเหนือ

จำนวนประชากรใน ตำบลหนองบก

 • จำนวนหลังคาเรือน : 1,677 หลังคาเรือน
 • จำนวนประชากร : 7,223 คน
 • จำนวนผู้สูงอายุ : 718 คน
 • จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 442 คน
 • จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2 คน
 • จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 6 คน
 • จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 836 คน
 • จำนวนผู้พิการ : 87 คน

ข้อมูลอื่น ๆ ในตำบลหนองบก

 • หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 0 แห่ง
 • สถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง
 • ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย จำนวน 0 แห่ง
 • การเดินทาง/การคมนาคม จำนวน 1 แห่ง
 • สถานบริการด้านสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง
 • การเงิน/การลงทุน จำนวน 0 แห่ง
 • กีฬา จำนวน 14 แห่ง
 • สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน 0 แห่ง
 • สถานบริการด้านความบันเทิง จำนวน 0 แห่ง
 • สถานีบริการเชื้อเพลิง จำนวน 10 แห่ง
 • ศาสนสถาน จำนวน 13 แห่ง