บุคคลากร

คณะผู้บริหาร


ฝ่ายสภา อบต.


หัวหน้าส่วนราชการภายใน


หน่วยงานภายใน

สำนักปลัด

 • สิบตำรวจโทสมพล ใจเย็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายวสันต์ บุญสุภาพ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นางสุภาพ แก้วสง่า : หัวหน้าสำนักปลัด
 • นายไพบูลย์ พลกุล : นิติกรชำนาญการ
 • นางสาวจารุพรรณ ดาราคำ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 • นายทีปกร ดอนสิงห์ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 • นางสาวพชรพร สายป้อง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 • นางฐิดายุ ดอนสิงห์ : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 • จ.ส.อ.วรวุธ ระพาเพท : เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
 • นางสาวศิริวรรณ โมคศิริ : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นางสาวรุ่งทิวา ท้าวแก้ว : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายจิตจำนง รูปแกะ : พนักงานขับรถ
 • นายสมัย จันทรักษ์ : นักการภารโรง
 • นายพรรณศักดิ์ บุญสม : คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • สิบตำรวจโทสมพล ใจเย็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นางสาวศกุนตลา สิทธิจินดา : ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางณัชรดี บูระพันธ์ : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 • นางทิพวรรณ วระบุตร : นักวิชาการจัดเก็บรายไดัปฏิบัติการ
 • นางสาวกรรณิกา ตรีรัตน์ : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวอรอนงค์ สายเคน : ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 • นางสาววิไลักษณ์ จันทร์จรัส : ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

กองการศึกษา

 • สิบตำรวจโทสมพล ใจเย็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นางนิธิยาภักค์ บัวใหญ่ : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • นางสาวตรองใจ หนูดี : ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นางสาวปนัดดา วิภาคาร : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดูน

 • นางนวลละออง กิตติภาณุกุล : ครูผู้ดูแลเด็ก – รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
 • นางสาวอัญชิสา ใจเย็น : ครูดูแลเด็ก
 • นางเพ็ญศรี สีสรรณ์ : ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 • นางสาววาสนา สายป้อง : ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขมิ้น

 • นางสาวสกาวเดือน พลราช : ครูผู้ดูแลเด็ก – รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
 • นางพิสมัย โมฬีชาติ : ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบก

 • นางสุนันท์ มุสิกา : ครูผู้ดูแลเด็ก – รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
 • นางมณีทอง โมฬีชาติ : ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางสาวยุวรัตน์ เกณทวี : ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 • นางบัวลี แก้วโพรง : ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแต้ใหม่

 • นางรำไพ นิรัติศัย : ครูผู้ดูแลเด็ก – รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์
 • นางอรพิน จันทะรัตน์ : ครูผู้ดูแลเด็ก
 • นางคำเพียร วงศ์สุวรรณ : ครูดูแลเด็ก
 • นางประภัสสร สินงาม : ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 • นางวาสนา ทองนวล : ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

กองช่าง

 • สิบตำรวจโทสมพล ใจเย็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นายสุวัฒน์ แสนทวีสุข : ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายยศศักดิ์ แสงกล้า : นายโยธาชำนาญงาน
 • นายวชิรนุพงษ์ ลิ่มปิทีปราการ : นายโยธาชำนาญงาน
 • นายชัยวัฒน์ ปลั่งนิล : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 • นางสาวนัยนา สินงาม : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองสวัสดิการสังคม

 • สิบตำรวจโทสมพล ใจเย็น : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นางจุฑามาศ พบลาภ : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 • นายสุวิทย์ สายเบาะ : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 • นายนิรุธ บุตรวงศ์ : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน